Förskolan Trollflöjten

Hur vi arbetar

DSC_0179_1024Värdegrund
JAG + DU = VI

Förskolan Trollflöjten, kyrkans förskola är

  • en lärandemiljö med trygghet och tilltro till den egna förmågan (JAG)
  • en lärandemiljö där olikheter har ett värde (DU)
  • en lärandemiljö där delaktighet och rättigheter är i fokus (VI)

Alla är lika mycket värda! Alla behövs!

Musikinriktning

Hos oss löper musiken som en röd tråd genom verksamheten och omfattar läroplanens alla områden. En musikpedagog är knuten till förskolan. Hon ansvarar för att medverka i förskolan och utveckla barnen och deras lärande genom sång, rytmik, samt kompetensutveckla förskolans pedagoger vidare i musikens värld.

Regler och riktlinjer
Riktlinjer
Policy vid barns sjukdom

Trygghet och trivsel
Förskolan Trollflöjtens likabehandlingsplan 2019-2020

Mål- och styrdokument
Förskolans verksamhetsplan 2019-20
Skollagen
Lpfö-18, rev 2016
Barnkonventionen

Enkätresultat av elev och föräldraenkät 2017 av Tyresö kommun för förskolan Trollflöjten, kyrkans förskola

Barn med behov av särskilt stöd
Barn med särskilda behov finns alltid i vår verksamhet. Vissa kanske bara behöver lite extra insats genom ett annorlunda bemötande, andra behöver kanske en extra vuxen vid sin sida. Varje barngrupp är unik och man kan inte säga att ”så här ska vi göra” i förväg utan det gäller att se individerna i den aktuella barngruppen och bedriva verksamhet utifrån det. Huvudsaken är att alla barn blir bemötta med respekt utifrån den individ de är och att vi vuxna för en aktiv dialog vad de här barnen i gruppen behöver för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla. Upptäcker vi något som vi undrar över när det gäller ett barn så skapar vi direkt en dialog med föräldrarna och bestämmer tillsammans hur vi går vidare. Vi upprättar en handlingsplan som sedan följs upp.

Föräldramöte
Föräldramöte med information och diskussion har vi vid höstterminsstarten.

Föräldraforum
En gång på höstterminen och en gång på vårterminen bjuds alla föräldrar in till ett föräldraforum. Här finns utrymme för synpunkter på verksamheten samt diskussion. Forumet är öppet för alla föräldrar!

Inskolning
Vi tillämpar så kallad tredagars inskolning, vilket innebär att barn och vårdnadshavare deltar i verksamheten i tre dagar. Dag fyra lämnar ni barnet för första gången. Det är då viktigt med ett tydligt avsked. Vi har, innan ni lämnar barnet kommit överens om när ni ska komma tillbaka för att hämta barnet. Detta är individuellt och vi för en fortlöpande dialog kring detta. Vårdnadshavaren sköter t ex blöjbyte, påklädning, läggning mm under inskolningen.
Dag 1-5 går barnet 9.30–14.00. Vi provar att vinka dag 4.
Dagar 6-10 (vecka 2 av inskolningen) kl 9.00-15.00. Vårdnadshavaren skall räkna med att finnas tillgänglig.
Några veckor före ert startdatum blir ni uppringda av en pedagog från den avdelning där ert barn skall gå. Ni får då muntlig information samt möjligheten att ställa frågor.
Några veckor efter inskolning finns möjligheten att ha ett uppföljningssamtal.

Mat
Förskolan får mat från Sandborgen som arbetar med ekologisk och fairtrade-certifierad mat.

Kompetensutveckling
Kompetensnivån ska höjas i enlighet med årligen upprättade kompetensutvecklingsplaner för organisationen och för individerna. Medel för kompetensutveckling avsätts i budgeten. All personal skall årligen erbjudas möjlighet att delta i kompetensutveckling för att möta den utveckling som sker i vår verksamhet. Alla anställda har ett ansvar att utveckla sin kompetens, d v s kunskap, vilja och förmåga/färdigheter.

Leken
Vi vill ge leken en stor plats, eftersom den är barnens viktigaste uttrycksmedel. I leken får barnen utlopp för sin fantasi. Rollekar är viktiga för att bearbeta händelser och intryck. De prövar sig fram i leken med olika kamrater, bildar olika lekgrupper och tränar sig i att lösa konflikter och problem. Vi värnar om leken genom att visa respekt för leken och inte avbryta i onödan. Vi stöttar och hjälpa vidare samt skapar en lockande miljö.

Pedagogisk dokumentation
Ett bra sätt att följa barns utveckling är att dokumentera. Det synliggör vad barnen gör och vad man gör i verksamheten. Alla kan ta del av dokumentationen om den finns i pärmar och på väggar. För personal fungerar dokumentationen som ett underlag för utvärdering och utveckling.
Inför utvecklingssamtal sker dokumentation av varje barn utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå. Den dokumentationen bygger på läroplanen.

Språk
Vi använder språket naturligt i vår vardag. Barn får förståelse för ord och begrepp i sina sammanhang. Vi inspirerar till vidareutveckling i tal och skrift genom sånger, sagor och rim och ramsor. Språket är en mycket viktigt del för att kunna fungera socialt och för att kunna ta in ny kunskap. Det är viktigt hur vi kommunicerar med varandra – språket skapar vår verklighet!

Utvecklingssamtal
En gång  per år erbjuds alla ett samtal med pedagogerna. Här finns möjlighet att i lugn och ro prata om hur barnet har det på förskolan. Syftet med utvecklingssamtalet är att pedagogerna tillsammans med föräldrarna ger de bästa förutsättningarna för barnets lärande, utveckling och trivsel. Möjlighet till samtal utöver utvecklingssamtal finns om så önskas.

Matematik
Vi lägger grunden för matematik i förskolan. Vi använder matematik i de flesta vardagssituationer, vid lunchen, när vi delar frukt, leker med leksaker, i sandlådan. Barnen får förståelse för ord och begrepp i sina sammanhang.