fbpx

Förskolan Trollflöjten

Hur vi arbetar

Värdegrund
JAG + DU = VI

Förskolan Trollflöjten, kyrkans förskola är

  • en lärandemiljö med trygghet och tilltro till den egna förmågan (JAG)
  • en lärandemiljö där olikheter har ett värde (DU)
  • en lärandemiljö där delaktighet och rättigheter är i fokus (VI)

Alla är lika mycket värda! Alla behövs!

Musikinriktning

Hos oss löper musiken som en röd tråd genom verksamheten och omfattar läroplanens alla områden. En musikpedagog är knuten till förskolan. Hon ansvarar för att medverka i förskolan och utveckla barnen och deras lärande genom sång, rytmik, samt kompetensutveckla förskolans pedagoger vidare i musikens värld.

Regler och riktlinjer
Riktlinjer
Policy vid barns sjukdom

Trygghet och trivsel
Förskolan Trollflöjtens likabehandlingsplan 2022-2023

Mål- och styrdokument
Förskolans verksamhetsplan 2022-2023
Skollagen
Lpfö 18
Barnkonventionen

Barn med behov av särskilt stöd
Barn med särskilda behov finns alltid i vår verksamhet. Vissa kanske bara behöver lite extra insats genom ett annorlunda bemötande, andra behöver kanske en extra vuxen vid sin sida. Varje barngrupp är unik och man kan inte säga att ”så här ska vi göra” i förväg utan det gäller att se individerna i den aktuella barngruppen och bedriva verksamhet utifrån det. Huvudsaken är att alla barn blir bemötta med respekt utifrån den individ de är och att vi vuxna för en aktiv dialog vad de här barnen i gruppen behöver för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla. Upptäcker vi något som vi undrar över när det gäller ett barn så skapar vi direkt en dialog med föräldrarna och bestämmer tillsammans hur vi går vidare. Vi upprättar en handlingsplan som sedan följs upp.

Föräldramöte
Föräldramöte med information och diskussion har vi vid höstterminsstarten.

Föräldraforum
En gång på höstterminen och en gång på vårterminen bjuds alla vårdnadshavare in till ett föräldraforum. Här finns utrymme för synpunkter på verksamheten samt diskussion. Forumet är öppet för allavårdnadshavare!

Inskolning
Vi tillämpar så kallad tredagars inskolning, vilket innebär att barn och vårdnadshavare deltar i verksamheten i tre dagar. Dag fyra lämnar ni barnet för första gången. Det är då viktigt med ett tydligt avsked. Vi har, innan ni lämnar barnet kommit överens om när ni ska komma tillbaka för att hämta barnet. Detta är individuellt och vi för en fortlöpande dialog kring detta. Vårdnadshavaren sköter t ex blöjbyte, påklädning, läggning mm under inskolningen.
Dag 1-5 går barnet 9.30–14.00. Vi provar att vinka dag 4.
Dagar 6-10 (vecka 2 av inskolningen) kl 9.00-15.00. Vårdnadshavaren skall räkna med att finnas tillgänglig.
Några veckor före ert startdatum får ni skriftlig information. En tid efter inskolningens slut erbjuds möjligheten att ha ett uppföljningssamtal.
Några veckor efter inskolning finns möjligheten att ha ett uppföljningssamtal.

Mat
Förskolan får mat från Sandborgen som arbetar med ekologisk och fairtrade-certifierad mat.

Kompetensutveckling
Kompetensnivån ska höjas i enlighet med årligen upprättade kompetensutvecklingsplaner för organisationen och för individerna. Medel för kompetensutveckling avsätts i budgeten. Pedagoger skall årligen erbjudas möjlighet att delta i kompetensutveckling för att möta den utveckling som sker i vår verksamhet. Alla anställda har ett ansvar att utveckla sin kompetens, d v s kunskap, vilja och förmåga/färdigheter.

Matematik
Vi lägger grunden för matematik, digitalisering och teknik i förskolan. Vi använder matematiska begrepp dagligen i våra undervisningssituationer.

Språk
Vi använder språket naturligt i vår vardag. I vår dagliga verksamhet får barnen förståelse för ord och begrepp i sina rätta sammanhang. Vi inspirerar till vidareutveckling i tal och skrift bland annat genom sånger, sagor och rim och ramsor. Språket är en mycket viktigt del för att kunna fungera socialt och för att kunna ta in ny kunskap. Det är viktigt hur vi kommunicerar med varandra – språket skapar vår verklighet!

Leken
Vi vill ge leken en stor plats, eftersom den är barnens viktigaste uttrycksmedel. I leken får barnen utlopp för sin fantasi. Rollekar är viktiga för att bearbeta händelser och intryck. De prövar sig fram i leken med olika kamrater, bildar olika lekgrupper och tränar sig i att lösa konflikter och problem. Pedagogerna är närvarande och värnar om jämställdhet och kommunikation i barnens lek.

Pedagogisk dokumentation
Ett bra sätt att följa barns utveckling är att dokumentera. Det synliggör lärprocesser. Alla kan ta del av dokumentationen i TYRA-appen. För personal fungerar dokumentationen som ett underlag för utvärdering och utveckling.
Inför utvecklingssamtal sker dokumentation av varje barn utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå. Den dokumentationen bygger på läroplanen.

Utvecklingssamtal
En gång  per år erbjuds alla ett samtal med pedagogerna. Här finns möjlighet att i lugn och ro prata om hur barnet har det på förskolan. Syftet med utvecklingssamtalet är att pedagogerna tillsammans med vårdnadshavare ger de bästa förutsättningarna för barnets lärande, utveckling och omsorg. Möjlighet till samtal utöver utvecklingssamtal finns om så önskas.