fbpx
Kyrkoval 2021 Tyresö församling

Nomineringsgrupper för kyrkovalet 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar folkbokförda i Sverige som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

I Tyresö finns fyra nomineringsgrupper att rösta på:

 • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
 • Vänstern i Svenska kyrkan ViSK
 • Sverigedemokraterna Tyresö
 • Framtidens kyrka i Tyresö församling

Vi bad företrädare för dessa fyra nomineringsgrupper beskriva sin vision för församlingens arbete. Det arbetet utgår från Församlingsinstruktionen. På denna sida kan du läsa om vad din församling arbetar för idag tillsammans med nomineringsgruppernas kommentarer. Enligt Tyresö församlings Församlingsinstruktion är församlingens främsta vision att vara en kyrka dit människor vänder sig. Vi bygger ett medmänskligt, hållbart och hoppfullt Tyresö, som en konsekvens av vår tro på Jesus Kristus, vårt uppdrag som kyrka och vår övertygelse om allas lika värde.

GUDSTJÄNST

Vi ger varandra ett heligt möte. Gudstjänsten i Tyresö församling är enkel, dynamisk och tillåtande. Tillsammans skapar vi en trygg plats för mod, längtan och hopp.

Nuvarande mål

 • Antalet människor som tar del av gudstjänstens innehåll ska öka
 • Människor uppfattar församlingens gudstjänster som meningsfulla
 • Musik från olika genrer förstärker den andliga och sinnliga upplevelsen i gudstjänsten
 • Varje gudstjänst ska präglas av respektive kyrkas profil

Nomineringsgruppernas kommentarer

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Församlingens gudstjänster välkomnar alla och i de kyrkliga handlingarna markeras viktiga händelser i människors liv. Det senaste årets utveckling av digitala gudstjänster utmanar nu behovet av det fysiska mötet i kyrkorummet samtidigt som gudstjänsten kan nås av fler och på oväntade platser.

Vänstern i Svenska kyrkan ViSK
Vi instämmer i nuvarande församlingsinstruktion rörande Gudstjänsten och vill understryka vikten av att fler människor kommer till kyrkan för att vi ska uppnå målet.

Sverigedemokraterna Tyresö
Hela familjen känner sig delaktig i gudstjänsten. Församlingen strävar efter en bred verksamhet utan att ge avkall på att huvudgudstjänsten hålls om söndagen. Man arbetar för en rik flora av gudstjänster som musikandakt, tema- och familjegudstjänst samt traditionella gudstjänstformer.

Framtidens kyrka i Tyresö församling
Vi vill tydliggöra de kristna värderingarna som Svenska kyrkan bygger på. Vi vill att kyrkan skall vara en öppen kyrka t.ex. bjuda in nyinflyttade till kyrkan, ha olika temakvällar, öppna digitala möten för medborgarna. Vi vill att kyrkan ska finnas där människorna finns och möta dem på deras villkor.

UNDERVISNING

Vi lär oss att ta ansvar för oss själva, varandra och jorden. Tyresö församling medverkar till ett kunskapssamhälle. Alla kan bidra med sina erfarenheter.

Nuvarande mål

 • Det ska finnas olika sätt att tillägna sig undervisningen
 • Undervisningen ska innehålla ämnen som är relevanta för människor just nu

Ålder 0–12

 • Verksamheten utgår från Trollbäckens kyrka
 • Barns andlighet är i centrum – en mänsklig rättighet
 • Verksamheten använder pedagogiska metoder som kan förebygga psykisk ohälsa och segregation

Ålder 13–25

 • Verksamheten utgår från Trollbäckens kyrka
 • Undervisningen förmedlar hållbarhet och medmänsklighet
 • Verksamheten använder pedagogiska metoder som kan motverka psykisk ohälsa och segregation

Vuxen/pilgrim

 • Verksamheten utgår från Tyresö kyrka och församlingshem
 • Öka kännedomen i Tyresö om Pilgrimscentrum som besöksmål
 • Verksamheten är en mötesplats för samtal och reflektion kring kristen tro och livstolkning

Nomineringsgruppernas kommentarer

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Svenska kyrkans undervisning har ett tilltal för varje åldersgrupp. Genom avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet har vi gjort det möjligt för fler att få ta del av de verksamheter som riktar sig till dem. Ytterligare former av oprövade aktiviteter behövs för att locka fler unga.

Vänstern i Svenska kyrkan ViSK
Vi instämmer i nuvarande övergripande mål. Vi vill lyfta dels vikten av att inlärningen anpassas till den som ska lära och dels att det finns värden, som alla människors lika värde, vilka alltid är relevanta och alltid bör finnas med. Så mycket undervisning som möjligt bör ske ute i naturen.

Sverigedemokraterna Tyresö
Församlingens undervisning är förankrad i Bibeln, bekännelseskrifterna och den kyrkliga traditionen. Dock förespråkar vi ingen fundamentalistisk syn på den kristna läran. Bredare lösningar genom samverkan med idrottsrörelsen bidrar till att församlingens undervisning utvecklas och blir attraktivare.

Framtidens kyrka i Tyresö församling

Vi vill arbeta för att församlingen skall erbjuda verksamheter anpassade till olika åldrar. Aktivt arbeta med barnkonventionens punkter. Vi vill även att kyrkan skall uppmuntra volontärarbete i församlingen. Vi vill prioritera Tyresö Pilgrimscentrum för vandringar, samtal och reflektion.

DIAKONI

Vi arbetar för egenmakt, livslust och hälsa. Vi arbetar mot samhälls-strukturer som leder till ojämlikhet, fattigdom och ohälsa. Tyresö församling är en självklar medspelare i det sociala arbetet i Tyresö.

Nuvarande mål

 • Verksamheten utgår från Bollmoradalens kyrka
 • Vi ska bistå och stödja människor i särskilt utsatta livssituationer
 • Vi är kända för vår kompetens och våra resurser
 • Vi ska utveckla samarbeten med externa aktörer

Nomineringsgruppernas kommentarer

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
I det diakonala arbetet möts församling och samhälle. Samhällets sociala problem blir alltför ofta en angelägenhet för den diakonala verksamheten. Församlingens lokaler gör det möjligt för grupper att på eget initiativ bidra med egen verksamhet. Platser där kyrka och samhälle möts blir allt viktigare.

Vänstern i Svenska kyrkan ViSK
Vi instämmer i nuvarande mål och vi vill särskilt lyfta de hemlösas situation. Det finns något hundratal, däribland barn, och det finns papperslösa flyktingar i Tyresö. Alla ska veta att det inte behövs någon trosbekännelse för att få hjälp av kyrkan. Församlingen ska ges möjlighet att hjälpa.

Sverigedemokraterna Tyresö
Församlingen ska möta medborgarnas svårigheter och nöd samt ge lindring och trygghet. Vi tror att kyrkan kan utöka den diakonala verksamheten genom att i större utsträckning använda sig av volontärer som med stöd av kyrkan har kontakt med församlingsmedlemmarna.

Framtidens kyrka i Tyresö församling
Vi vill att församlingen skall fortsätta vara aktiv i samband med olika kriser t.ex. pandemin, vid sjukdom eller vid dödsfall och även samarbeta med andra sociala organisationer inom kommunen. Det är viktigt att vi även tänker på de äldre.

MISSION

Vi bjuder in till en hållbar framtid. Tillsammans med andra skapar vi möjligheter för klimat, rättvisa och fred i Tyresö, Sverige och världen.

Nuvarande mål

 • Hållbarhet, rättvisa och fred beaktas i alla strategiska och ekonomiska beslut
 • Öka kännedomen om församlingens bidrag till hållbarhet, rättvisa och fred
 • Lokalt främja engagemang och arbete för hållbarhet, rättvisa och fred

Nomineringsgruppernas kommentarer

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Tyresö församling ska gå före i arbetet med energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Kyrkans uppdrag är att finnas till för människors och jordens behov. Beslutet om att avsätta 1 procent av kyrkoavgiften till internationell solidaritet är ett uttryck för vår övertygelse om allas lika värde.

Vänstern i Svenska kyrkan ViSK
Vi instämmer i nuvarande mål. Hela skapelsen ska fredas. Arbetet med klimat, rättvisa och fred är avgörande för att Svenska kyrkan ska ha trovärdighet utåt. Ett sätt att underlätta förståelsen för att allt hör samman skulle kunna vara utomhusgudstjänster och böneplatser i Tyresös vackra natur.

Sverigedemokraterna Tyresö
Mission handlar om att sprida Jesu befallning om att göra alla folk till sina lärjungar (Matt 28:16-20), det handlar inte om politiskt korrekta idéer som är aktuella just för stunden som tyvärr alltför ofta genomsyrar dagens kyrka. Svenska kyrkan behöver åter bli en kyrka i tiden – inte av tiden.

Framtidens kyrka i Tyresö församling
Vi vill att församlingen fortsätter satsningarna på ACT (Action by Churches Together), Fair trade, ekologisk mathållning samt miljöarbetet i församlingen t.ex. miljövänlig uppvärmning av våra fastigheter, verktyg för växtskötsel samt drivmedel till våra fordon.

KULTUR

Vi bär kultur för dåtid, nutid och framtid. Vi ger plats för det oväntade, det modiga och det efterlängtade. Genom kulturen uppmanar vi varandra att tolka våra liv och vår värld.

Nuvarande mål

 • Verksamheten utgår från Bollmoradalens kyrka
 • Verksamheten består av olika kulturella uttryck och
  genrer
 • Verksamheten tilltalar olika intressen och behov

Nomineringsgruppernas kommentarer

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Tyresö församling bär genom Tyresö kyrka ett ansvar för bygdens historia. I konsten, musiken och berättelsen kan vi gestalta både dåtid och nutid. För att kunna möta framtiden måste kulturen ges till alla åldrar oavsett genre. Församlingen och det omgivande samhället kan och bör samverka kring kulturen.

Vänstern i Svenska kyrkan ViSK
Vi instämmer i nuvarande mål. Kulturen ska provocera och få oss att se människan och vi uppskattar de olika kulturella verksamheter som kännetecknar Bollmoradalens kyrka. Vi vill ge ännu mer uppmärksamhet åt dem genom t.ex. mer annonsering och samtal med konstnären kring ett verk.

Sverigedemokraterna Tyresö
Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Med respekt för våra förfäders bidrag till vårt gemensamma kulturarv, som ofta förvaltas av kyrkan, ska kyrkan förmedla och bevara detta och därmed bidra till sammanhållning i såväl Tyresö som Sverige. 

Framtidens kyrka i Tyresö församling
Vi vill värna om musiklivet i våra olika kyrkor. Vi tycker också att det är viktigt att kyrkans körer kan utvecklas samt att kyrkorummen används även som konsertlokaler. Vi kan även tycka att olika konstarter kan ha sin plats i kyrkans lokaler.