fbpx

Om oss

Arbeta hos oss

Tyresö församling är en modern, kreativ och trivsam arbetsplats med medarbetarskapet i fokus. Vi vill vara en arbetsplats där ansvar, goda idéer och nyfikenhet uppmuntras och genom lyhördhet och tillit till varandras kompetenser skapar vi tillsammans relevant verksamhet. Vi vill vara ett team som präglas av öppenhet, tydlighet och ömsesidig respekt. Vi har höga förväntningar på oss själva och varandra men bjuder samtidigt på frihet under ansvar där det finns gott om utrymme för kreativa idéer. Grundtesen är att ingenting är omöjligt!

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster. 

Vår värdegrund

Vi söker relevans i förhållandet till våra medlemmar
Vi skaffar oss en uppfattning om vad som är relevant genom analyser och omvärldsbevakning som förutsätter nära kontakt och en öppen dialog med församlingens medlemmar.

Barnens behov beaktas alltid i vårt beslutsfattande och i vårt arbete
Barnen har en särskild ställning i kristen tro (Kyrkoordningen).

Vi värnar om alla våra medlemmar
Det är viktigt att vi värnar om alla medlemmar, inte minst de som är sällanbesökare. Vi är beroende av våra medlemmars kyrkoavgift för att kunna utföra vårt arbete. Våra medlemmar bygger vår kyrka och behövs för att vi fortsatt ska kunna ta ansvar för hela Svenska kyrkan.

Vi har ett ekumeniskt sinnelag när vi möter kristna från andra traditioner
Vi bemöter alla människor oberoende av trosbekännelse med vänlighet och nyfikenhet. Vi verkar för kyrkans synliga enhet.

Alla människor är välkomna
Vi har en inkluderande attityd vad gäller kön, etnicitet och sexuell läggning. Våra lokaler är anpassade för att vara tillgängliga och vi strävar efter att kunna mötas på olika språk.

Alla funktioner är lika viktiga för att nå målen
Förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare är alla lika viktiga i församlingens arbete.

Rekrytering

Rätt kompetens för uppdraget är avgörande för en bra verksamhet. Det innebär dels att vi måste analysera morgondagens behov av kompetens hos våra medarbetare och dels att rekrytera rätt medarbetare.

Rekrytering ska genomföras på ett professionellt och korrekt sätt enligt församlingens rekryteringspolicy. Vi använder oss av externa testverktyg vid chefsrekrytering och vid rekrytering av vissa nyckelroller.

Introduktion
Som nyanställd gör vi vårt yttersta för att du ska känna dig välkommen. Vi har en introduktionsplan som vi tar på stort allvar och som gör att du som ny medarbetare tas väl omhand och snabbt kommer in i arbetet.

Arbetsmiljö
Genom goda rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så utvecklar vi tillsammans vår arbetsmiljö kontinuerligt.

Delaktighet och samverkan
Genom dialog i vardagen, genom återkommande och väl strukturerade utvecklingssamtal, på personal- och enhetsmöten och i samarbete med de fackliga organisationerna utvecklar vi vår verksamhet.

Kompetensutveckling
I utvecklingssamtalet diskuteras både den individuella kompetensutvecklingen och de mer övergripande behoven av lärande och utveckling i organisationen. Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som följs upp och revideras vid utvecklingssamtalet. Här hittar du vår policy för kompetensutveckling.

Ledarskapet
En bra chef är en av de viktigaste faktorerna för dig för att kunna utföra ett bra arbete och själv må bra på jobbet. Hos oss går alla chefer utbildning inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap under sitt första anställningsår och kompetensutveckling inom ledarskapet är en viktig fråga för oss eftersom vi vet hur avgörande den är för dig.

Individuell lönesättning
Tyresö församling har en väl genomarbetad lönepolitik där medarbetarna har varit med och tagit fram våra lönekriterier. Vi har individuell lönesättning i syfte att uppmuntra till goda insatser. Lönekartläggning genomförs varje år. Att alla tillsvidareanställda erbjuds lönesamtal är en självklarhet för oss.

Företagshälsovård
Genom vårt avtal med Avonova har du tillgång till företagshälsovård med ett stort utbud av tjänster och aktiviteter och tjänster. Vart tredje år har du möjlighet att kostnadsfritt genomföra en hälsoprofil.  Företagshälsovården arbetar med målet är att behålla den goda hälsan bland alla våra medarbetare.

Friskvårdspeng
Din hälsa är viktig för oss och för att hjälpa dig en bit på vägen får du en generös friskvårdspeng av oss.

Trivselaktiviteter
Under arbetsåret inbjuds du som medarbetare till olika trivselaktiviteter. Det handlar om bl.a. våravslutning i form av gemensam lunch, julbord, strategidagar, sociala aktiviteter i arbetslaget och mer därtill. Vi tycker det är viktigt att fira, både varandra och uppnådda framgångar.

Kaffe och fruktkorgar
Det är viktigt att ha trevligt på sin arbetsplats och fikarummet är den naturliga platsen för sociala möten. Pauser i arbetet är viktigt och för att uppmuntra till det bjuder vi på kaffe, frukt och fikabröd.

Trygghet
Du ska kunna känna dig trygg på jobbet och som anställd omfattas du av våra kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och vid dödsfall.

Semester
Semester är tid för vila och återhämtning och för att orka utföra ett bra arbete behöver alla medarbetare ledighet då och då. I så stor sträckning som möjligt går vi dig till mötes med dina semesterönskemål. Tyresö församling lyder under Svenska kyrkans avtal som ger dig goda semestervillkor.