Om oss

Medarbetarguide

Här hittar du de vanligaste dokumenten som berör dig som medarbetare i Tyresö församling.

Församlingsinstruktion

Verksamhetsplan 2020

Introduktion
Som nyanställd gör vi vårt yttersta för att du ska känna dig välkommen. Vi har en introduktionsplan som vi tar på stort allvar och som gör att du som ny medarbetare tas väl omhand och snabbt kommer in i arbetet. Vi är oerhört glada över att just du arbetar hos oss! Vi vill också att du fyller i dina personuppgifter likväl som dina anhöriga i det fall vi behöver få tag på någon i din närhet. Tystnadsplikt och sekretess är viktiga frågor för oss.  Om du klickar här kan du läsa mer om just varför eller så kan din chef hjälpa dig så att du får information om det.
Mall begäran belastningsregistret, Utdrag Föreningar
Sekretessförbindelse förskola
Information till säsongsanställda (kyrkogårdsförvaltningen)
Blankett Tystnadsplikt
Information om anhöriga

Anställningsvillkor
Anställningsvillkor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och genom kollektivavtal (AB) som är upprättade mellan parterna på arbetsmarknaden.

I AB regleras frågor om anställning, lön, arbetstid, semester- och ledighetsförmåner och mycket annat som gäller för anställda inom Svenska kyrkan.

Anställningsvillkoren kan också regleras i lokala överenskommelser, s.k. lokala kollektivavtal, som träffats mellan Tyresö församling och de lokala arbetstagarorganisationerna.

Arbetstid
Arbetstid regleras i Arbetstidslagen och i AB:
Arbetstiden kan vara reglerad (fast, schemalagd eller flextid) eller oreglerad. Arbetstid regleras i arbetstidslagen samt i AB. Om det är nödvändigt kan arbetsgivaren begära att medarbetaren ska arbeta på övertid, d v s utföra arbete utanför den vanliga arbetstiden eller beredskapstiden. Då får man ersättning för det, övertidsersättning.
Beräkning av arbetstid präster
Timrapport, timavlönade
Tjänstgörings- och avvikelserapport månadsavlönade
Ledighetsansökan
Så beräknas övertid, ob-tillägg, lägerersättning och fyllnadslön

Lägerverksamhet
Avtal om arbetstid och lön under läger regleras i AB. Arbetstid vid läger ska planeras i god tid och anges i arbetstidsschema innan lägret påbörjas. Tidsåtgången för lägerverksamhet ska inrymmas i det genomsnittliga ordinarie arbetstidsmåttet inom schemaperioden. Lägerersättning gäller ej medarbetare med oreglerad arbetstid.

Under läger måste en lägeransvarig utses. Här finns dokument som reglerar delegering av lägeransvar.

Lön & andra ersättningar
Ersättningsnivåer för obekväm arbetstid, mertid, övertid, beredskap m.m. regleras i AB.

Kyrkans löneavtal (utdrag ur kyrkans avtal -13)
Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.

Ersättning för obekväm arbetstid (OB)
Vid ordinarie arbetstid under kvällar och nätter och vissa dagar får de flesta medarbetare tillägg för obekväm arbetstid, sk O- tillägg. Tillägget utgår med olika belopp beroende på när arbetet utförs.

Övertid/ mertid
Övertidsersättning: • Två timmar före och två timmar efter ordinarie arbetstid är enkel övertid (180% av lönen) • Tid utöver detta är kvalificerad övertid (240% av lönen). Övertidsarbete som beordras på fridag ersätts med kvalificerad övertidsersättning.

Vid övertid för medarbetare med flextid är totalramen ordinarie arbetstid.

Deltidsanställd som arbetar utöver ordinarie arbetstid erhåller fyllnadstid (120% av lönen) upp till heltid.

Ersättning ”timme mot timme”
Vid läger samt deltagande vid kurs kan situationer uppkomma då ledighet lämnas för inarbetad tid med ”timme mot timme”. Detta sker dock alltid efter överenskommelse mellan chef och medarbetare.

Föräldrapenningtillägg från arbetsgivaren
Medarbetare som varit anställd i minst 365 dagar före den första dagen av föräldraledigheten får ett föräldrapenningtillägg under delar av föräldaledigheten.

Friskvårdsersättning
Reseräkning bil
Ersättning för utlägg
Intäktsredovisning till kansliet
Bilaga till intäktsredovisning till kansliet
Kontrakt tillfällig uppdragstagare
Ersättning till förtroendevald

Utveckling
I utvecklingssamtalet diskuteras både den individuella kompetensutvecklingen och Friskvårdsersättning de mer övergripande behoven av lärande och utveckling i organisationen. Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som följs upp och revideras vid utvecklingssamtalet. HÄR hittar du vår policy för kompetensutveckling.
Utvecklingssamtal
Kompetensinventering

Arbetsmiljö
Policy arbetsmiljö
Skade- och tillbudsrapport

Rekvisition av terminalglasögon

Policydokument inom ramen för arbetsmiljöarbetet

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)
Alla medarbetare omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring genom KPA. Försäkringen ger medarbetarens familj ekonomisk ersättning om medarbetaren avlider före 67 års ålder. Ersättningen är uppdelad i Grundbelopp, barnbelopp samt Begravningshjälp. Skyddet gäller under tiden medarbetaren är anställd samt för sex månaders efterskydd då denne slutat sin anställning. Särskilda regler gäller dock för detta. Läs mer på http://kpa.se

Företagshälsovård
Tyresö församling har avtal med Globenhälsan. Företagshälsovården arbetar främjande, förebyggande och rehabiliterande och målet är att behålla den goda hälsan bland medarbetarna i Tyresö församling.

Vart tredje år erbjuds alla medarbetare gratis hälsokontroll. Utöver detta har arbetsgivaren möjlighet att avropa ytterligare tjänster vid behov.

Friskvård
Tyresö församling erbjuder medarbetarna en generös friskvårdsersättning och gäller aktiviteter som ryms inom det som i skattelagstiftningen definieras som ”enklare slag av motion och annan friskvård”. Vad som omfattas av friskvårdsbidraget hittar du här.

Sista dag för inlämnande av kvitto för året är den 10 december.

Sjukdom
Sjukanmälan samt vård av barn (VAB) sker omgående första sjukdagen till närmsta chef samt löneassistent. Om de inte går att nå skall meddelande lämnas på mobilen (t.ex. via SMS) till chefen respektive telefonsvarare eller mail till löneassistenten. Vid sjukdom är första dagen på sjukperioden en karensdag vilket betyder att ingen ersättning betalas ut under den dagen. Karensdag gäller även om sjukdomen beror på en arbetsskada. Vid sjukdom under semester skall sjukanmälan göras enligt normala rutiner. Om varken chef eller löneassistent är på plats skall kyrkoherde eller tf kyrkoherde kontaktas.

Sjuklön (dag 1- 14) betalas av arbetsgivaren. Avvikelserapport skickas ut av löneassistenten och skall ifyllas vid återkomst till arbetet. Är man sjuk längre än sju kalenderdagar måste läkarintyg senast på den åttonde dagen lämnas till arbetsgivaren. Arbetsgivaren har möjlighet att kräva att medarbetaren ska gå till företagshälsovården för att erhålla läkarintyg.

Om man är sjuk längre än två veckor så gör löneassistenten sjukanmälan till Försäkringskassan.

Ledigheter
Studier
Studieledighetslagen ger medarbetare som varit anställda i minst sex månader
eller 12 månader under de senaste två åren rätt till ledighet för utbildning.

Ledighet för besök hos läkare, tandläkare och optiker (terminalglasögon)
Ledighet för besök hos läkare, tandläkare och optiker får tas ut på arbetstid. Vid tidsbeställning skall eftersträvas att besöket förläggs till arbetsdagens början eller slut och ledigheten planeras tillsammans med närmaste chef. Läkarbesök är begränsat till 2 ggr/ år liksom tandläkarbesök. Till läkarbesök räknas ej mammografi/ cellprovtagning eller dyl.

  • Läkarbesök om högst 4 timmar/ besök
  • Optikerbesök för synundersökning/ beställning av terminalglasögon
  • Tandläkarbesök om högst 1 timmar/besök

Ledighet för gravida
Den som är gravid har rätt till att vid två tillfällen besöka mödravårdscentral på arbetstid med bibehållen lön.

Vård av närstående
Om medarbetaren får ersättning från försäkringskassan för att vårda en närstående person som är svårt sjuk har denne rätt till ledighet från arbetsgivaren.

Fackligt förtroendeuppdrag
Medarbetare har rätt att få ledigt för fackligt förtroendeuppdrag om 4h/medlem och år.

Enskild angelägenhet
Under enskilda angelägenheter (nära anhörig är svårt sjuk eller vid bortgång, begravning och bouppteckning) kan medarbetare medges behålla lönen under högst 10 arbetsdagar/ kalenderår.

Ledighet som inte har stöd i lag
Vid bedömningen av ledighetsansökan som inte har stöd i lag (t.ex. ledighet för att pröva annat arbete) ska en avvägning ske mellan konsekvenserna av ledigheten för verksamheten och medarbetarens behov av ledighet. Beslut om ledighet sker enligt delegationsordningen.

Avslut av anställning
Avslut anställning, blankett

Uppsägningstider

För arbetstagare som varit anställd i minst 12 månader gäller:

  • Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller en uppsägningstid om 6 månader.
  • Vid uppsägning från medarbetarens sida gäller en uppsägningstid om 3 månader.

För arbetstagare med kortare anställningstid gäller uppsägningstider enligt LAS. För medarbetare som varit anställd minst 15 år och som fyllt 50 år gäller en förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiden är då 12 månader.

Kyrkans trygghetsråd
Kyrkans trygghetsråd erbjuder medarbetare, som sägs upp på grund av arbetsbrist, hjälp till en yrkesmässig omstart genom ett stöd- och utvecklingsprogram samt avgångsersättning. Vidare kan de erbjuda chefs- och teamstöd vid uppkommen arbetsbrist i ett arbetslag.

Arbetsgivaren skickar in ansökan samt kopia på protokoll från MBL- förhandling till Kyrkans trygghetsråd. Se även http://kyrkanstrygghetsrad.se

Lokalbokning

Medarbetare bokar kyrksalar och församlingssalar via det här formuläret. Övriga lokaler bokar medarbetare själva i Aveny.