fbpx

Så går en gravsättning till

Vad menas med gravsättning?

Med gravsättning avses placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller utströende av aska i minneslund eller på annan plats än allmän begravningsplatsObserveras bör alltså att även spridning av aska över skog eller hav är en gravsättning.

 Gravsättningsintyg

Innan gravsättning kan ske skall skattemyndigheten utfärda ett gravsättningsintyg. Den som ordnar med gravsättningen ansvarar för att gravsättningsintyget kommer till kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning får ej ske utan intyget.

Gravsättning i kistgrav

Före grävning utförs en gravlägeskontroll och riskbedömning som omfattar ett antal punkter, bland annat om rasrisk och vilken typ av rasskydd som skall användas.

Grävningen utförs med grävmaskin till föreskrivet djup ca 2,5 m eller 2.0 m och jordmassorna transporteras bort. Graven förses med gravklädsel och gångplank så att sänkning av kistan kan ske på ett säkert sätt. Avslutas begravningsakten vid graven, sker transport av kistan med begravningsbil eller med katafalk från kapellet till anvisad plats. I samband med akten vid graven sänker det anlitade bärarlaget kistan med sänkband eller egna bärare från dödsboet.

Kistgravsättning utan anhöriga

Det är samma förfarande som ovan men sänkning av kistan utförs av anlitat bärarlag och gravsättningen sker normalt samma dag eller dagen efter ceremonin.  När gravsättningen sedan sker ställs kistan på katafalkvagn och transporteras till graven där bärarlaget sänker kistan.

Efter kistgravsättningen

Om anhöriga vill vara närvarande vid återfyllning hänvisar vi till vår arbetsmiljöpolicy om att anhöriga/besökare vistas utanför berört arbetsområde av säkerhetsskäl. Gravklädseln tas bort och kyrkogårdspersonal handöser lös jord runt kistan och fyller upp graven till ca 15-20 cm över kistlocket. Därefter återfyller vi med traktor. Rasskyddet tas bort efterhand som graven återfylls.

När graven är återfylld läggs eventuella blommor på graven. Planteringsyta iordningställs och tillfällig kors med namn eller nummersticka sätts dit. Kistgravar sätter sig olika beroende på det återfyllda materialets sammansättning och vi återfyller vid behov. Innan grässådd komprimeras ytan.

Gravsättning i urngrav

Grävning av graven sker först när vi erhållit ett gravsättningsintyg från begravningsbyrå eller anhörig. Gräset skärs ut och graven grävs till ett djup av cirka 70 cm och materialet avlägsnas under gravsättningen. Graven förses med urngravklädsel.

Anhöriga träffar kyrkogårdsförvaltningens personal på anvisad plats enligt arbetsorder. Personalen kommer överens med anhöriga hur gravsättningen ska gå till, om någon anhörig vill bära urnan, klockringning, sänkning mm.

Återfyllning av grav sker så snart anhöriga har lämnat platsen om inte överenskommelse hargjorts om att anhöriga ska vara med när detta görs. Planteringsyta och tillfällig kors med namn eller nummersticka sätts upp. När sättning av jorden uppstår i urngrav fylls jord på.

När anhörig/a ej deltar vid gravsättning av urna

Om anhöriga ej deltar i gravsättningen gäller ovanstående med undantag att urnan förs direkt från bisättningslokalen till graven och sänks under värdiga former.

Gravsättning i Askgravplatserna

Urngrav i askgravplatserna grävs när ett gravsättningsintyg från begravningsbyrå eller anhörig inkommit. Graven grävs till ett djup av 70 cm (där det är möjligt) och materialet avlägsnas under gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningens personal och anhöriga träffas på anvisad plats enligt arbetsorder. Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättningen. Aska eller urna av lättförgängligt material gravsätts av personal eller anhörig. Här markerar en natursten eller granitplatta platsen för den avlidnes aska. I anslutning till gravsättningen sätts en brons/mässingsfärgad bricka med plats för den avlidnes namn upp på stenen. Gravplatsen upplåts med Begränsad gravrätt och

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och plantering. Besökare får medverka till smyckning endast med snittblommor och en krans eller gravljus.

Dödsboet betalar en engångssumma som omfattar kostnaden för natursten, montering av namnplatta, askpåse (när så önskas eller när urna inte får användas) och för del i skötseln av askgravplatsen.

Gravsättning av aska i Minneslunden

Om en avliden har kremerats och önskemål om gravsättning i minneslunden finns ombesörjs detta av kyrkogårdsförvaltningen. Observera att gravsättning inte sker under perioder som marken är tjälad eller snötäckt. Askorna förvaras då i vår bisättningslokal tills gravsättning är möjlig. I minneslunden sker gravsättning anonymt utan att anhöriga är närvarande. Tidpunkt för gravsättningen väljs så att anonymitetskravet uppfylls. När gravsättningen har genomförts får anhöriga meddelande om vilket datum gravsättningen gjordes.

Vid Tyresös minneslundar sker gravsättning genom att askan grävs ned (askan sprids alltså inte på marken).