fbpx

Tyresö församlings policy för personuppgifter

Allmänt

Tyresö församling respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina uppgifter på alla sätt vi kan.

I Tyresö församlings (”Tyresö församling”) policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder app, webbsidor och tjänster som ingår i app eller på en webbplats som administreras av Tyresö församling. Tyresö församling är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Tyresö församling inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Tyresö församling kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Tyresö församling registrerar personuppgifter i samband med:
a) Anmälan till en verksamhet eller tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Tyresö församling tillhandahåller.
b) När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
c) När du registrerar dig som medlem.
d) När du skänker ett bidrag via Swish.
e) Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier.
f) Om du anmäler dig till Tyresö församlings nyhetsbrev.
g) Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

Genom att du klickar på rutan ”Jag samtycker”, samtycker du till att de personuppgifter,  till exempel ditt namn, telefonnummer och e-postadress som du fyller i på olika platser på Tyresö församlings webbplats eller i tillhandahållna blanketter, får användas i informationssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Hur vi använder insamlad information

Tyresö församling behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
a) För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Tyresö församling;
b) Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
c) Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för information av både generell och riktad karaktär;
d) För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt undersökningar;
e) För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra medlemmars eller deltagares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
f) För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
g) Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade verksamheter och tjänster
h) För att skicka dig information via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier;
i) För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om verksamheter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna information;
j) För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för,
k) För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Tyresö församling genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
l) För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra verksamheter, t.ex. analys, tryck, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Vi lämnar aldrig ut information till tredje part som tredje part kan använda för att marknadsföra eller informera om sin egen verksamhet.

Tyresö församling samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Tyresö församling ger du din tillåtelse till att Tyresö församling registrerar och lagrar uppgifter om ditt medlemskap eller de dina deltagaruppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Tyresö församling att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Tyresö församling använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Tyresö församling kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem eller deltagare hos oss.  I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då så krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Tyresö församling kommer på eget eller medlemmens/deltagarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Tyresö församling eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot information från oss genom att kontakta oss, se rubriken Så kontaktar du oss.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Tyresö församling.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Tyresö församling saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Tyresö församling ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Tyresö församling
Kyrkogränd 14
13543 Tyresö
E-postadress: tyreso.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefonnummer: 08-41093700

Dataskyddsombud är Catharina Jansson, och nås på ovan e-post och mejladress.

MBL-förhandlat den 6 april 2018
Beslutat av Kyrkofullmäktige 16 maj 2018 §15